Zorghuis Nederland wonen met de beste zorg, betaalbaar voor iedereen

Wonen op de mooie lokaties met de beste zorg is voor een ieder weggelegd. Zorghuis Nederland is van mening dat zorg en
verblijf ook financieel haalbaar moet zijn voor mensen met alleen een AOW-uitkering. Bij Zorghuis Nederland huren bewoners hun
appartement/kamer, en daarbij wordt de zorg verleend. Dat leidt tot zorg en woonkosten.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en verzekeringen.
Bewoners zijn vrij in inrichting en aankleding van het appartement. De meesten nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het
verfwerk en de stoffering. Deze kosten worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek,
openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen de bewoners uit eigen middelen.

Zorgkosten

De zorgkosten kunnen over het algemeen worden betaald uit het persoonsgebonden budget. Dit PGB is door iedereen aan te vragen die
24-uurs zorg nodig heeft. Kosten voor huis – en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen
(aanvullende) zorgverzekering.

Hoe krijg ik een PGB?

Zorghuis Nederland ondersteunt bij het aanvragen/omzetting van het PGB. Voor het ontvangen van een persoonsgebonden budget (PGB) is
allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Dit is een onafhankelijk indicatie-orgaan dat vaststelt of iemand zorg nodig heeft. Wanneer u een
CIZ-indicatie ontvangen heeft, kunt u het  regionale Zorgkantoor opdracht geven om deze indicatie om te laten zetten naar een persoonsgebonden
budget (PGB), ook hier ondersteunen wij waar nodig.Vanuit het PGB-budget koopt u vervolgens de zorg in bij Zorghuis Nederland. De indicaties vallen
onder de Wet Langdurende Zorg (WLZ) voorheen AWBZ.

Sinds 1 Januari 2015 is de langdurige zorg is drastisch hervormd.

De zorg zelf is voor de meesten niet veranderd, maar wel de wijze waarop deze wordt betaald.
Wij hebben 10 belangrijke vragen met betrekking tot
24-uurszorg voor u op een rijtje gezet.

1.  Hoe was de langdurige zorg voorheen geregeld?

Alle langdurige zorg, waar ook onze  zorg onder valt, werd tot 1 januari 2015 nog georganiseerd en betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Deze wet was er voor iedereen die een beroep wilde doen op langdurige zorg, zoals ouderen, mensen met een handicap ,chronische ziekte en
mensen met bijv. Dementie.

2.  Waarom is dit veranderd in 2015?

Volgens het kabinet sloten de afspraken in de AWBZ niet meer aan bij onze tijd. “Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen en mensen met een beperking
willen zelfstandig blijven. Tegelijkertijd moeten de zorgkosten omlaag en willen we een hogere kwaliteit van zorg.” De oplossing volgens het kabinet: mensen
zo zelfstandig mogelijk laten zijn, bij voorkeur in hun eigen huis.

3.  Hoe gaat het nu, anno 2015?

De AWBZ is dus na bijna 50 jaar verdwenen en is per 1 januari 2015 vervangen door de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz). Sommige vormen van ondersteuning
die voorheen onder de AWBZ vielen, zijn nu overgegaan naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding.

4.  Wat is dat precies, de Wlz?

U krijgt te maken met de Wlz als u bijvoorbeeld permanent zorg en toezicht nodig heeft. De Wlz regelt dan dat u zorg in een instelling of 24-uurszorg in huis krijgt.
De 24-uurs thuiszorg moet dan wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een verpleeghuis of andere instelling. Met ons zorgaanbod
zullen de zorgkosten altijd lager zijn dan de kosten die worden gerekend door een instelling. U hoeft zich daarover dus geen zorgen te maken. En de de meeste gevallen
wordt de zorg 100% vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). De zorg die u uit de Wlz nodig heeft wordt, net als voorheen, vastgesteld (geïndiceerd) door
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

5.  Hoe gaat de uitvoering van de Wlz?

De Wlz wordt uitgevoerd door regionale zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland. Het zorgkantoor moet ervoor zorgen dat u de zorg
krijgt waar u recht op hebt. Als u al een PGB heeft of kiest voor een PGB, krijgt u dit toegekend door het zorgkantoor.

6.  Ik heb al  zorg,verandert er iets voor mij?

Als u nu al  zorg heeft en u heeft een  ‘zorgzwaartepakket’ (ZZP), dan houdt u recht op thuiszorg/zorg via de nieuwe Wlz. Gelukkig wordt er op 24-uurszorg niet bezuinigd
voor de mensen die dit echt nodig hebben!

7.  Kan ik nog steeds een PGB krijgen in 2015?

U kunt onveranderd blijven kiezen voor een PGB in plaats van zorg in natura (ZIN). Als u nog geen PGB heeft, kan de gemeente hier voorwaarden aan verbinden.
Het PGB wordt sinds 1 januari 2015 niet meer rechtstreeks overgemaakt op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet namens de gemeente nu de betalingen
rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Dit wordt ook wel het ‘trekkingsrecht’ genoemd.

8.  Ik had in 2014 al een indicatie voor 2015, geldt die nog?

Als u vóór 2015 al een indicatie had, geldt voor u een overgangsregeling waarmee u het recht behoudt op zorg tot 31 december 2015. Op 1 januari 2016 vervallen op grond
van de wet alle indicaties.

9.  Wat gebeurt er als mijn indicatie in 2015 afloopt?

Gemeenten beslissen over verdere ondersteuning na afloop van uw indicatie. De overgangsregeling geeft gemeenten de tijd zorgvuldig te kijken welke ondersteuning u nodig
heeft na afloop van uw huidige indicatie. Tot die tijd zijn uw rechten beschermd door de overgangsregeling. Voor de mensen die vallen onder de Wlz blijft het CIZ de indicaties
afhandelen.

10.  En hoe zit het met de eigen bijdrage in 2015?

De eigen bijdrage wordt sinds 1 januari 2015 niet meer direct op uw PGB ingehouden. Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage zal voortaan door het CAK gedaan worden.
U krijgt daarvoor (4-wekelijks) een factuur van het CAK. De gemeente zal de hoogte van het PGB doorgeven aan het CAK, zodat het CAK de eigen bijdrage bij u in rekening kan
brengen.